Kennen & Kunnen / Willen & Durven

Kennen & Kunnen

Kennis van wet- en regelgeving is voor iedere OR noodzakelijk, evenals kennis van de processen in de eigen onderneming en ontwikkelingen in de branche.

Kennis komt echter pas tot leven als OR-leden beschikken over de vaardigheden om die kennis op een efficiënte en effectieve om te zetten in helder geformuleerde visies of standpunten en deze uit te dragen richting bestuurder, achterban en andere betrokken partijen.

Of het nu gaat om kennis van wet- en regel-geving, maatschappelijke ontwikkelingen of vergader- en onderhandelvaardigheden, Equineo heeft uiteraard de volle breedte in de gereed-schapskist als het gaat om het vergroten van kennis en vaardigheden. 

Willen & Durven

Het hebben van voldoende kennis en vaardig-heden is noodzakelijk om invloed uit te oefenen, maar niet voldoende. Het is minstens zo belangrijk dat de OR, zeker bij conflictgevoelige onderwerpen, invloed wil uitoefenen en zijn visie en standpunten durft uit te dragen.

Mijn instrumentarium is er daarom ook op gericht om binnen de OR draagvlak en commitment op te bouwen (=willen) wat betreft aanpak van zaken en de te nemen besluiten en te werken aan een aanpak die OR-leden ook echt en met overtuiging aandurven richting bestuurder en/of achterban. En als dat vraagt om het inoefenen van presentatie-, onderhandelings- of discussievaardigheden, dan doen we dat!