itwORkks

        

ItwORkks is een online gereedschap waarmee OR-leden snel inzicht krijgen in de huidige kracht en (verder) te ontwikkelen aspecten in het functioneren van de OR. 
Het instrument meet op acht belangrijke aspecten het   functioneren van de ondernemingsraad.

Acht dimensies

Interventie: welke middelen zet de OR in om 'een voet tussen de deur' te krijgen en te houden?

Team: om invloedrijk te kunnen zijn moet de OR wel in voldoende mate als eenheid / team kunnen opereren.

Weten: beschikt de OR over voldoende kennis op relevante beleidsterreinen.

Organiseren: is de werkwijze en taakverdeling optimaal en hanteert de OR passende procedures?

Regisseren: is de rol van het dagelijks bestuur (DB) van de OR duidelijk en heeft het DB voldoende positie?

Kunnen: beschikken de OR-leden in voldoende mate over de benodigde vaardigheden?

Koers: heeft de OR een 'levende' missie en visie en zijn er concrete resultaatgebieden benoemd?

Support: is er voldoende ondersteuning, is de OR verbonden met de achterban en weet de OR zich gedragen door overige medewerkers?

     

Resultaten

ItwORkks laat zowel (anoniem) de individuele als groepsscores zien, zodat overeenkomsten en verschillen in visie op het functioneren van de OR zichtbaar worden. 

Voor de OR is dat een handzame onderlegger om met elkaar de dialoog aan gaan over de huidige kracht van de OR en over de gewenste of noodzakelijke veranderingen. Ook is het de basis voor het bepalen van de gereedschappen die de OR al in huis heeft, dan wel nog moet ontwikkelen. De resultaten laten ook op de acht aspecten zien hoe tevreden ieder OR-lid is over de OR.

Evaluatie zittingsperiode

    

De vragenlijst itwORkks kan ook worden ingezet als instrument voor het evalueren van de OR aan het einde van een zittingstermijn. Aan de hand van de resultaten kan de OR dan zijn adviezen aan de nieuwe OR concreet maken wat betreft organisatie en werkwijze.